Nasz zespół

Specjaliści Poradni Dziecięcej Piccolo

Wyszukaj terapeutę:

Michalina Górska

Psycholog, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta AAC, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także absolwentka kierunku Logopedia na tej samej uczelni. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegu elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia ze specjalnością Wczesna Interwencja Neurologopedyczna.

W 2020 roku zdobyła tytuł terapeuty behawioralnego, biorąc udział w licznych szkoleniach w nurcie tej metody oraz poddając swoją pracę superwizji. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne, nadające kwalifikacje nauczycielskie.

Doświadczenie zawodowe nabyła w przedszkolu terapeutycznym, gdzie prowadziła terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), z innymi zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, zespoły genetyczne itd.) oraz z osobami niemówiącymi, a także z osobami posiadającymi  trudności w porozumiewaniu się. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz korzysta z metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Wiedzę i umiejętności zdobyła biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach m.in: techniki stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji, AAC na drodze do samodzielności, rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju, metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – metody porozumiewania się osób z zaburzeniami komunikacji, zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.

Angelika

Martyna Walaszko

Logopeda i glottodydaktyk, terapeuta miofunkcjonalny

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów na kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała na kursach językowych z obcokrajowcami w różnym wieku, w szkole podstawowej oraz w przedszkolach integracyjnych.

Najchętniej pracuje z dziećmi prezentującymi zaburzenia artykulacji oraz opóźniony rozwój mowy. Jej szczególnym zainteresowaniem jest dwujęzyczność. W swojej pracy poza koncentracją na celach terapeutycznych zwraca uwagę na dobry kontakt z dzieckiem oraz współpracę z rodzicem. Zawsze stara się, by terapia była także ciekawą formą aktywności dla pacjenta.

Patrycja

Wiktoria Gałczyńska

Psycholog

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobyła również uprawnienia nauczycielskie, równolegle kończąc Studium Pedagogizacji na tej samej uczelni.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała od pierwszych lat studiów, będąc blisko nich jako instruktor robotyki czy wychowawca. Już wtedy mając do czynienia z różnorodnością podopiecznych- praca zarówno osobami w spektrum, jak i zdiagnozowanych z ADHD, czy przejawiających zachowania opozycyjno-buntownicze.

Następne doświadczenia nabyła w szkołach – podstawowej o charakterze integracyjnym oraz liceum ogólnokształcącym. Tam miała okazję pracować z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tymi, które były objęte potrzebą kształcenia specjalnego.

Za najważniejsze w pracy psychologa uważa stałe poszerzanie swoich horyzontów, aktualizację wiedzy oraz zdobywanie nowych narzędzi, by jak najskuteczniej oddziaływać podczas interwencji psychologicznej. Co za tym idzie- stale uczestniczy w szkoleniach oraz kursach, a także samodzielnie pozyskuje wiedzę zgłębiając aktualną literaturę z zakresu psychologii dziecięcej. By lepiej rozumieć problemy dzieci oraz osób dorosłych na płaszczyźnie odżywiania, rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka.

 W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka, bazując na budowaniu relacji. Poprzez zainteresowanie edukacją Montessori, rodzicielstwem bliskości oraz porozumieniem bez przemocy, często wykorzystuje elementy powyższych podczas oddziaływań psychologicznych.

Alicja

Alicja Kuc

Psycholog

Przyjmuje w placówkach: Błonie, Komorów

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności psychologia wspierania rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie kończy studia z zakresu pedagogiki specjalnej na tej samej uczelni.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku, które zdobywała w placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Pracowała z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz wykazującymi różnorodne trudności w sferze społeczno-emocjonalnej.

Za kluczowe elementy pracy zawodowej uważa prawidłowe rozpoznanie trudności dziecka oraz nawiązanie dobrego kontaktu zarówno z dzieckiem, jak i rodzicem, co umożliwia dostarczenie adekwatnego wsparcia i rozwinięcie indywidualnego potencjału tkwiącego w młodym człowieku. Ceni systematyczną współpracę z rodzicami, którzy stanowią główne źródło wsparcia dziecka w życiu codziennym. Jako jeden z celów zawodowych wyróżnia dążenie do nieustannego rozwoju, biorąc udział w licznych szkoleniach poszerzających posiadaną wiedzę.

Patrycja

Patrycja Michalina Nowak

Logopeda i fonoaudiolog kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny, protetyk słuchu

Przyjmuje w placówce: Błonie

Ukończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zainteresował ją wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy. Kierunek „Protetyk słuchu” ukończyła w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznych praktykach oraz wolontariacie. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegu elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. 

Pracuje w przedszkolu i żłobku, gdzie prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Współpracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i przygotowanie pedagogiczne oparte na wielu godzinach praktyki.

Specjalizuje się w terapii szeroko pojętych wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz w pracy nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu i afazją. Prowadzi terapię dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, co skutkuje przyszłymi efektami terapii logopedycznej. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka/dorosłego. Śledzi kierunki w jakich podąża branża logopedyczna, przez co nieustannie rozwija się jako terapeuta.

Angelika

Angelika Czarnecka

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Przyjmuje w placówce: Błonie

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych. 

Dokonuje diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Realizuje zapisy wynikające z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Podczas terapii chętnie współpracuje zarówno z rodzicami jak i dziećmi uważając to za najważniejszą drogę dojścia do sukcesu terapeutycznego. W pracy z dziećmi ceni sobie naturalność i energię. Dba o to by wzajemne relacje były ciepłe i przyjazne oraz by dzieci czując się swobodnie chętnie z nią współpracowały. W pracy ważne jest dla niej indywidualne podejście, dostosowywanie pomocy do wieku, zainteresowań i potrzeb a przy tym wykorzystywanie zasobów dziecka.

Patrycja

Dagmara Kowalska

Psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Przyjmuje w placówce: Komorów

Ukończyła studia psychologiczne o profilu  specjalistycznym „wspieranie kształcenia i rozwoju” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w żłobku oraz przedszkolu we współpracy z innymi specjalistami.

Obecnie prowadzi terapię psychologiczną, Trening Umiejętności Społecznych, a także zajęcia grupowe, które pomagają rozwijać umiejętności społeczne wśród dzieci oraz ułatwić im funkcjonowanie w grupie.  Współpracuje również z rodzicami dzieci, prowadząc indywidualne konsultacje. Pracuje z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. W swojej pracy stawia przede wszystkim na indywidualne podejście, tak aby jak najlepiej zdiagnozować i spełnić indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Maria Osińska

Logopeda, lektor języka angielskiego

Przyjmuje w placówce: Komorów

Absolwentka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowych studiów na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku zdobywała doświadczenie zawodowe jako specjalista do spraw HR w korporacjach, a następnie jako lektor języka angielskiego w dwujęzycznym przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia na Bemowie. Obecnie jest mamą i pracuje jako logopeda w przedszkolu.

Najbardziej lubi pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się terapią wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepłynnością mowy. Jest pogodną, otwartą i pełną energii osobą, co ułatwia Jej nawiązywanie kontaktu z małymi pacjentami i wpływa na efektywność terapii.

Patrycja

Weronika Wiśniewska

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny

Przyjmuje w placówce: Błonie, Komorów

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Praktyki zawodowe odbywała w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w terapii dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. W pracy terapeutycznej kluczowe jest dla niej znalezienie i wyeliminowanie przyczyn występującego zaburzenia. Indywidualnie dobrany plan terapii, systematyczność i współpraca z rodzicami to 3 główne filary, na których opiera swoją praktykę logopedyczną. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem i traktuje ją jako pasję. Osiąganie celów terapeutycznych jest dla niej równie ważne jak przyjazna atmosfera i uśmiech dziecka.

Angelika

Ewa Kacperska - Wieczorek

Logopeda, pedagog o specjalności korekcyjno – kompensacyjnej, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówce: Błonie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (terapia pedagogiczna). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia na tej samej uczelni. Poza studiami zdobywała doświadczenie na licznie odbytych praktykach: w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dodatkowo w pracy dyplomowej przedstawiła studium przypadku osoby po laryngektomii – diagnoza i terapia osoby po zabiegu usunięcia krtani.

Doświadczenie zawodowe nabywała podczas pracy w przedszkolach, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupowe zajęcia logopedyczne. Dodatkowo prowadziła zajęcia logorytmiczne z dziećmi, a także zajęcia z zakresu zmysłoterapii. Wiedzę swą nieustannie podnosi, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Ponadto jest terapeutą ręki. W swojej pracy stosuje także kinesiotaping. Specjalizuje się w terapii dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. Szczególnie ważne jest dla niej dobro pacjenta, stąd wyjątkowo ceni współpracę z rodzicami.

Alicja

Alicja Ambroziak

Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Przyjmuje w placówce: Komorów

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Iberystykę na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracę z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna). Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, również w języku angielskim i hiszpańskim.

Angelika

Maria Wyszomirska

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Przyjmuje w placówce: Komorów

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością rozwojowo-wychowawczą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w specjalistycznym przedszkolu dla dzieci z autyzmem, gdzie prowadziła zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia polisensoryczne, a także współprowadziła zajęcia treningu umiejętności społecznych.  W ramach podjętego podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży uczestniczy w konwersatoriach, warsztatach umiejętności oraz treningach self-experience, mających na celu doskonalenie  kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci. Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu rozwoju dziecka.

Nasza kadra ma duże doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej, reedukacji, zajęć pedagogicznych, logopedii. Tworzymy zgrany i kompetentny zespół specjalistów, służących Państwu swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.