Regulamin

REGULAMIN PORADNI DZIECIĘCEJ PICCOLO

 1. Poradnia Dziecięca Piccolo jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatnie usługi w zakresie terapii: logopedycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej. Zajęcia obywają się po uprzednim umówieniu w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych.
 2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez poradnię wymaga rejestracji w recepcji telefonicznie pod numerem +48 573 742 041 lub e-mailowego na adres kontakt@poradniapiccolo.pl.
 3. Zakwalifikowanie Dziecka na stałą terapię jest możliwe po wizycie konsultacyjnej, na której Rodzic/Opiekun (w dalszej części zwany Opiekun) wspólnie z terapeutą ustali zakres pomocy, jaka będzie świadczona. Opiekun jest zobowiązany  do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia Dziecka.
 4. Opiekun zobowiązany jest do opłacenia zajęć gotówką lub kartą przed wejściem do gabinetu lub bezpośrednio po zajęciach. Cennik świadczonych usług terapeutycznych oraz usług dodatkowych dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.poradniapiccolo.pl/cennik.
 5. Opiekun może bezpłatnie odwołać wizytę lub zmienić jej termin telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS (na numer +48 573 742 041 lub w przypadku terapii cyklicznej bezpośrednio u terapeuty) najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego termin wizyty. Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuję obowiązkiem uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć. Uregulowanie opłaty gotówką lub kartą następuje podczas kolejnej wizyty lub w ciągu 2 dni roboczych (od odwołanej wizyty) za pomocą przelewu bankowego na numer konta poradni 34 1140 2004 0000 3202 8059 5239. Istnieje możliwość odrobienia zajęć, które zostały odwołane zgodnie z regulaminem, w innym terminie zaproponowanym przez poradnię.
 6. Opłaty za zajęcia grupowe dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. W przypadku nieobecności Dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.
 7. Na zajęcia należy przybyć z wyprzedzeniem aby przygotować Dziecko do zajęć (umyte ręce oraz zmienione obuwie). Terapeuta zaprasza na zajęcia do gabinetu o wyznaczonej porze. W trakcie terapii Dziecko pozostaje pod opieką terapeuty, natomiast podczas oczekiwania na wejście do gabinetu oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponosi Opiekun. Jeżeli Opiekun nie oczekuje na Dziecko w placówce podczas trwania zajęć, powinien zgłosić ten fakt terapeucie. W tym wypadku należy punktualnie odbierać Dziecko po skończonych zajęciach. Jeżeli Dziecko samodzielnie przychodzi na wizyty do poradni i również samodzielnie wraca do domu Opiekun jest zobowiązany wyrazić na to pisemną zgodę. Terapeuta nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza poradnią.
 8. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odpracowania w innym terminie.
 9. Zajęcia z Dzieckiem trwają 25 lub 50 minut w zależności od umówionej wizyty. Czas do 10 minut po zajęciach jest przeznaczony na omówienie zajęć i instruktaż dotyczący pracy w domu oraz ewentualne pytania. Celem skuteczności prowadzonej terapii Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania udzielonych przez terapeutę zaleceń dotyczących pracy z Dzieckiem oraz informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływań terapeutycznych.
 10. Opiekun może być poproszony przez terapeutę o obecność na zajęciach lub przeciwnie o opuszczenie gabinetu.
 11. Z zajęć mogą korzystać jedynie Dzieci zdrowe. Gorączka, wymioty, biegunka itd. mogą być powodem, dla których terapeuta nie przyjmie Dziecka na zajęcia lub je przerwie.
 12. Poradnia zastrzega możliwość odmówienia kontynuowania zajęć terapeutycznych w przypadku częstych nieobecności Dziecka (gdy nieobecności Dziecka przekraczają 50% planowanych wizyt) lub nieprzestrzegania przez Opiekuna zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 13. Kontakt z terapeutą  jest możliwy jedynie w trakcie wizyty. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się z recepcją poradni telefonicznie lub e-mailowo.
 14. O chęci zakończenia terapii należy poinformować terapeutę z wyprzedzeniem minimum jednej wizyty, aby mógł przygotować wizytę podsumowującą.
 15. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.
 16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  a) Administratorem danych osobowych jest Artur Górski CoachGorski z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 02-496 Warszawa.
  b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  c) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami  danych osobowych mogą być: kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe, a także obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową, dostawca płatności internetowych.
  d) Dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
  e) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  f) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.